همراه در بیمارستان اختر

همراه در بیمارستان اختر

همراه در بیمارستان اختر

🚑 همراه بیمار در بیمارستان : خانم سلطانی

📌 ﷽ : همراه برای یک شبانه روز

⏰ ساعت کاری : فردا ساعت ۸

🏥 محدوده : همراه بیمار خانم در بیمارستان امام سجاد

…………………. 🔸🔹🔸 ………………….

☎️ ۰۲۱۸۸۴۹۹۴۰۴

همراه در بیمارستان اختر
همراه در بیمارستان اختر

همراه در بیمارستان اختر

یک همراه بیمار باید بتواند کلیه کارهایی که به او محول شده را به خوبی انجام دهد. او باید در ساعاتی که استخدام شده، کلیه نیازهای بیمار را برطرف کند. در صورت نیاز به او غذا بدهد، به او برای تخلیه ادرار و مدفوع کمک کند و قرص و داروهای مریض را به او بدهد. او باید با دقت و توجه زیاد بیمار را در هر شرایطی آرام کند و از استرس و نگرانی دور نگه دارد. کلیه هماهنگی های بیمارستان، انجام کارهای ترخیص و دریافت دارو و انجام آزمایش بیمار نیز باید توسط همراه بیمار انجام شود. یکی دیگر از خدمات همراه بیمار این است که باید دوره بستری بیمار را تا حد ممکن در بیمارستان کاهش دهد و با مراقبت های لازم کاری کند تا بیمار هر جه سریع تر روند درمان را طی کند. در صورتی که بیمار به ورزش یا نرمش نیاز داشته باشد، همراه بیمار باید به بیمار کمک کند و با انجام تمرینات مفید به بهبود حال بیمار کمک کند.

همراه بیمار کیست؟

همراه بیمار در واقع به فردی گفته می شود که وظیفه نگهداری از بیمار در شرایط خانه و بیمارستان را بر عهده می گیرد. این فرد باید تمامی کارهای مربوط به مراقبت، نگهداری و حتی ترخیص بیمار را انجام دهد. با تزریق آمپول و سرم آشنایی داشته باشد و از سلامت و جان بیمار محافظت نماید. این فرد باید اطلاعات کافی در مورد مسائل پرستاری و پزشکی داشته باشد و فرد باتجربه ای در زمینه پرستاری و مراقبت از بیمار باشد.

مطالب مرتبط :   خدمات همراه بیمار در بیمارستان

همراه مریض در بیمارستان

معمولاً افرادی که از همراه مریض در بیمارستان کمک می گیرند، ترجیح می دهند که همراه در طول شب یا به صورت شبانه روزی از مریض مراقبت کند. در این شرایط مریض باید شرایط بیمار را به طور دقیق تحت نظر داشته باشد. هر گونه تغییرات در شرایط بیمار باید با پزشک مطرح شود. همراه بیمار در بیمارستان باید در انجام همه کارها به مریض کمک کند و اجازه ندهد بیمار شرایط نامساعدی را در بیمارستان متحمل شود. توجه داشته باشید که همراه بیمار باید در یکی از حوزه های سلامت، درمان و پرستاری تحصیل کرده باشد و دانش و شایستگی مراقبت از بیماران را داشته باشد.

بیمارستان اختر

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﺨﺸﻬﺎي زاﯾﻤـﺎن 1332ﻣﺮﮐﺰي درﺳﺎل 2 و 1 ،ارﺗﻮﭘﺪي ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﻮﺳﺖ واﻋﺼﺎب و روان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺑـﺎ 1358/3/15ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ واﮔـﺬار ﮔﺮدﯾـﺪوازاﯾﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻧـﺎم ﺗﺨﺖ وﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ازاﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ، ﺑﻬـﺪاري اﺳـﺘﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 13ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺘﺮ ﺑﺎ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾـﺪ 10390ﺷﻔﺎﯾﺤﯿﺎﯾﯿﺎن ﺷﺮوع ﺑﮑﺎرﻧﻤﻮد و در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰء واﺣـﺪ 1365ﭘﺲ از ادﻏﺎم ﺑﻬﺪاري و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﺳـﯽ و ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺗﻮﭘﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
3و2و1 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي 92ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ و اﺗﺎﻗﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

مطالب مرتبط :   خدمات اعزام همراه در بیمارستان

اهداف سازماني :

· ارائه خدمات درماني پزشكي ، پرستاري و… به بيماران به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه حال مراجعین.

· جلب اعتماد واطمينان افراد ( بيماران، مراجعین،…) و برقراري ارتباط حرفه اي مؤثر و پاسخ صحيح به سوالات، درخواستها و مشكلات.

· انجام اقدامات مراقبتي مطابق استانداردهاي پزشكي و پرستاري .

· تأمين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي ومعنوي بيماران.

· اقدامات مناسب برای تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي و آمادگي لازم جهت مقابله با حوادث غير مترقبه.

تماس با ما

تهران – خیابان شریعتی – پل رومی – خیابان شریفی منش – بن بست آذر – مرکز عالی فوق تخصصی ارتوپدی اختر

021-22001072

021-22608246

نمونه کارهای روزمُزدی, همراه بیمار در بیمارستان
نوشتهٔ پیشین
همراه در بیمارستان امام سجاد
نوشتهٔ بعدی
همراهی بیمار در بیمارستان

محتوای مرتبط

همراه کودک بیمار در بیمارستان مدرس

همراه کودک بیمار در بیمارستان مدرس

همراه بیمار در بیمارستان محب مهر

همراه بیمار در بیمارستان محب مهر

همراه بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)

همراه بیمار در بیمارستان امام خمینی (ره)

نمونه کارهایی از خدمات پرستار سلام

همراه بیمار در منزل ، نیاوران

همراه بیمار در منزل ، نیاوران

همراه بیمار در بیمارستان امام سجاد شهریار

همراه بیمار در بیمارستان امام سجاد شهریار

امور منزل و آشپزی برای دو نفر ،منیریه

امور منزل و آشپزی برای دو نفر ،منیریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up
همین الان تماس بگیرید!